วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบ่อบาดาลบ้านโคกตูม หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะขบ สายทางบ้านนายสุพันธ์ การัมย์ - บ้านนางรัญญา อาทิตตั้ง ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะขบ สายทางบ้านนางเปี่ยม ถนัดป่า-บ้านนางหุน พรมอินทร์ ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์การกีฬาตามโครงการส่งนักกีฬาและจัดขบวนแห่นักกีฬาในการเข้าร่วมกีฬาอำเภอประโคนชัยเกมส์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ?ประโคนชัยเกมส์ ครั้งที่ 18? ประจำปี 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกตูม ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางบ้านนายไทย - บ้านนายสัญญา โพธิ์แก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านจบกเกร็ง ตำบล โคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สายทางวัดบ้านจบกเกร็ง - บ้านนายบุญถึง เพชรเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง