วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม กทอ. 65-07-0436 จำนวน 5 ระบบ (หมู่ที่ 1,3,4,7,8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  มี.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬาและเสื้อกีฬา โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมขบวนแห่การแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประโคนชัยเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางบ้านนายอนุโรจน์ ทรงประโคน ถึงบ้านนายชม โพธิ์แก้ว บ้านโคกตูม หมู่ที่ 10
16  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากลาดยางถึงบ้านนาย ศักดิ์ชัย อุตส่ารัมย์ บ้านโคกรังพัฒนา หมู่ที่ 9
16  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางภา แม้นประโคน ถึงบ้านนางคุณ เจาะประโคน บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 8
16  มี.ค. 2566
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายสุระ เมืองธรรม ถึงบ้านนางดวงแก้ว สุดมา บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ 8
16  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองม่วงพัฒนา ถึงบ้านนายลำภู สาบุตร บ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ 7
16  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเริน พรมประโคน ถึงที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ 6
16  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างวัดจบกเกร็ง ถึงสามแยกบ้านนายพล เจนประโคน บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ 6
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วัคซีนพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ฯ) จำนวน 2 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง