องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหัวดบุรีรัมย์: www.koktoom.go.th
 
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จดหมายข่าว
คู่มือสำหรับประชาชน
ส่วนการศึกษา
 
 
 
 
นางสาวพรรณธิญากร สีทัวนอก
หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
นางสาวอรนุช  ปุ่นประโคน 
นักวิชาการศึกษา
 
นางสุพิน ปลงรัมย์
น.ส.สุภัทราภรณ์ เสมียนรัมย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก