วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนดิน สายทางนานายสอน การเพียร ถึงโคกกะปิ บ้านโคกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางจากนานายพาย กลั่นประโคนถึงนานายสมคิด เงางาม บ้านโคกตูม หมู่ที่ 10 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางจากบ้านนายอุทิศ โพธิ์แก้ว ถึงนานางราตรี ดียิ่ง บ้านโคกตูม หมู่ที่ 1 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างถนนหินคลุก สายทางทำนบคลองจบกเกร็งตอนบนเชื่อมถนนลาดยางบ้านโคกรัง - บ้านโคกตูม (ฝั่งทิศเหนือ) บ้านหนองตะขบ หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสต์หรือการแพทย์ (วัคซีนพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต สายทางบ้านนายยุทธการ กริ่มรัมย์ ถึงลาดยาง ม.3 หนองโสน หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายสุทธิชัย นพตลุง ถึงบ้านนางจันทร์ กะหล่ำทอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองม่วงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก สายทางช่วงนานายประกอบ อุตส่าห์รัมย์?นานางเปรมฤทัย วงศ์คำจันทร์ บ้านจบกเกร็ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง