องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554
Updated 05-14-2020

คณะผู้บริหาร


นางสาวพัชรี ปลีนารัมย์
นายก อบต. โคกตูม
โทร.08 8583 2019

นายจำรัส ดุจจานุทัศน์

นายสมใจ  แผ่นแก้ว
รองนายก อบต.โคกตูม

รองนายก อบต.โคกตูม
โทร.09 6754 2507
โทร.089-251749
นายสัมฤทธิ์ บุตรสาลี

เลขานุการนายก อบต.โคกตูม

โทร.06 4462 1997

 


นายปุรินทร์ บุรีภักดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.08 1470 7774

นางบุณฑริกา  แสงสุวรรณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.08 1878 8826นางภัทรา ชาญประโคน
นางสาวพลอยนภัส คงคา
นายรังสรรค์ อูบแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.08 7447 6556
โทร.08 7239 6633
โทร.09 8634 8962

นายเทวัน  เทศสวัสดิ์วงศ์
นางบุณฑริกา  แสงสุวรรณ
นายเทวัน  เทศสวัสดิ์วงศ์
ผู้อำนวยการการส่งเสริมการเกษตร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม  รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร.08 7254 1932
โทร.08 1878 8826 โทร.08 7254 1932
นางสาวพนัส  สิงห์ประโคน


ผู้อำนวยการกองการศึกษา


โทร.08 6865 0573