องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 3.ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว [ 8 ต.ค. 2564 ]34
2 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต [ 8 ต.ค. 2564 ]31
3 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค [ 8 ต.ค. 2564 ]41
4 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ควบคู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 8 ต.ค. 2564 ]33
5 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการองค์กร [ 8 ต.ค. 2564 ]33
6 6.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน [ 8 ต.ค. 2564 ]34
7 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสุขภาพ [ 8 ต.ค. 2564 ]30
8 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค (ที่มาจากชุมชน) [ 8 ต.ค. 2564 ]32
9 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต (ที่มาจากชุมชน) [ 8 ต.ค. 2564 ]32
10 10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสุขภาพ [ 8 ต.ค. 2564 ]30
11 ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 8 ต.ค. 2564 ]36
12 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป [ 8 ต.ค. 2564 ]0
13 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ [ 8 ต.ค. 2564 ]1
14 ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ [ 8 ต.ค. 2564 ]0
15 ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล [ 8 ต.ค. 2564 ]0