องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน


ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

    รายละเอียดข่าว

 ด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม  ได้แถลงนโยบายการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม  ตามความมาตรา 58/5 วรรค 5  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  2537    แก้ไข  เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่5)  พ.ศ.  2546  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี  องค์การบริหารส่วนตำบล  จึงขอประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน 

    เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ