องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ +

  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@koktoom.go.th
 
  ชื่อ +

นายปุรินทร์ บุรีภักดี

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@koktoom.go.th
 

  ชื่อ +
นางบุณฑริกา  แสงสุวรรณ
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@koktoom.go.th
 
  ชื่อ +

นางภัทรา ชาญประโคน

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@koktoom.go.th
 
  ชื่อ +

นางสาวพลอยนภัส  คงคา

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@koktoom.go.th
 
  ชื่อ +
นายรังสรรค์  อูบแก้ว
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@koktoom.go.th
 
  ชื่อ +

นายเทวัน  เทศสวัสดิ์วงศ์

  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการการส่งเสริมการเกษตร
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@koktoom.go.th
   
  ชื่อ +
นางบุณฑริกา  แสงสุวรรณ
  ตำแหน่ง +

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม  รักษาราชการแทน

  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@koktoom.go.th
   
  ชื่อ +

นายเทวัน  เทศสวัสดิ์วงศ์

  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@koktoom.go.th