องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นางสาวพัชรี ปลีนารัมย์
นายก อบต. โคกตูม
โทร.08 8583 2019
นายจำรัส ดุจจานุทัศน์
นายสมใจ  แผ่นแก้ว
รองนายก อบต.โคกตูม
รองนายก อบต.โคกตูม
โทร.09 6754 2507 โทร.089-251749


นายเจริญ เจริญรัมย์
เลขานุการนายก อบต.โคกตูม
โทร.06 1603 7426


นายปุรินทร์ บุรีภักดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โืทร.0814707774

นางบุณฑริกา  แสงสุวรรณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.0818788826


นางภัทรา ชาญประโคน
นางบุณฑริกา  แสงสุวรรณ
นายรังสรรค์  อูบแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 โทร.0874476556
โทร.0818788826 โทร.0986348962

นายเทวัน  เทศสวัสดิ์วงศ์
นางภัทรา ชาญประโคน
นายเทวัน  เทศสวัสดิ์วงศ์
ผู้อำนวยการการส่งเสริมการเกษตร

หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร. 0872541932  โทร.0874476556 โทร. 0872541932
นางสาวพนัส  สิงห์ประโคน


ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทร.0868650573