องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
กองคลัง

นางบุณฑริกา  แสงสุวรรณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสมพร  ธนโชติโภคินกุล
นางเดือนแก้ว อ้อนชัยภูมิ
-ว่าง-

 นักวิชาการคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ว่าง- นายศักย์บวร  ศรีละธนศักดิ์ นางสาวจิรดา ลีประโคน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นักวิชาการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 
  นางสาวลักษณารีย์ หาญประโคน  นางสาวอิศรา  โหระ  
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้