องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554
Updated 05-14-2020

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
 
 

             วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเป็นผลลัพธ์สูงสุดในการพัฒนาขององค์กร  เพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมุ่งไปในทิศทางที่จะทำให้ บรรลุผลลัพธ์อันสูงสุดที่ตั้งไว้  การกำหนดวิสัยทัศน์จึงเป็นหลักชัยในการพัฒนาที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่รุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 
               วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม  คือ
 
 
        เชิดชูวัฒนธรรม  เน้นย้ำการกีฬาเศรษฐกิจก้าวหน้า ขออาสาพัฒนาตำบลโคกตูม


   
พันธกิจหลักในการพัฒนาท้องถิ่น
 
  พันธกิจหลักที่  1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนภายในตำบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
 
  พันธกิจหลักที่ 2  สร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคง
  พันธกิจหลักที่ 3  ปรับปรุงส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา  สาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
  พันธกิจหลักที่ 4  ปรับปรุงและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้อย่างทั่วถึง
  พันธกิจหลักที่ 5  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  พันธกิจหลักที่ 6  จัดให้ประชาชน ได้มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติด
  พันธกิจหลักที่ 7  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบเพื่อให้เกิดการโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง