องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

 
การบริการพื้นฐาน
 
  1.  การคมนาคม
    ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง คิดเป็นร้อยละ  65  ของพื้นที่เป็นถนนคอนกรีต คิดเป็นร้อยละ  7  ของพื้นที่เป็นถนนลาดยาง  คิดเป็นร้อยละ  8  ของพื้นที่เป็นถนนดิน  คิดเป็นร้อยละ  20  ของพื้นที่
 
  2.   การโทรคมนาคม
    ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน      9    ตู้
    อินเตอร์เน็ตตำบล             จำนวน     1    แห่ง
 
  3.   การไฟฟ้า 
              มีจำนวนไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน  แต่ไม่ครบหลังคาเรือน  คิดเป็นร้อยละ  94  จำนวนผู้มี  ไฟฟ้าใช้    แต่มีความต้องการขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้ครบทุกหลังคาเรือน
 
  4.   แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
    ลำน้ำ ,ลำห้วย จำนวน       9   แห่ง
    บึงหนอง  และอื่นๆ จำนวน     11   แห่ง
 
  5.   แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
    ฝาย จำนวน      3    แห่ง
    บ่อน้ำตื้น จำนวน      2    แห่ง
    บ่อน้ำโยก จำนวน     12    แห่ง
    ประปาหมู่บ้าน จำนวน      8    แห่ง
       
       
ข้อมูลอื่นๆ
  1.  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่     -    ไม่มี
  2.  มวลชนจัดตั้ง
    ลูกเสือชาวบ้าน    7    รุ่น              900       คน
    ไทยอาสาป้องกันชาติ    1   รุ่น     150       คน
    กองหนุนเพื่อความมั่นคง             562       คน
    อป.พร                                            30       คน