องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.koktoom.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 3.ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว [ 8 ต.ค. 2564 ]54
2 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต [ 8 ต.ค. 2564 ]57
3 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค [ 8 ต.ค. 2564 ]65
4 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ควบคู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 8 ต.ค. 2564 ]54
5 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการองค์กร [ 8 ต.ค. 2564 ]53
6 6.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน [ 8 ต.ค. 2564 ]56
7 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสุขภาพ [ 8 ต.ค. 2564 ]52
8 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค (ที่มาจากชุมชน) [ 8 ต.ค. 2564 ]55
9 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต (ที่มาจากชุมชน) [ 8 ต.ค. 2564 ]62
10 10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสุขภาพ [ 8 ต.ค. 2564 ]51
11 ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 8 ต.ค. 2564 ]57
12 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป [ 8 ต.ค. 2564 ]28
13 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ [ 8 ต.ค. 2564 ]28
14 ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ [ 8 ต.ค. 2564 ]21
15 ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล [ 8 ต.ค. 2564 ]25